با توجه به اینکه این واحد در حال حاضر تعداد بیش از 20000 نفر دانشجو دارد. لذا بستر مناسبی جهت تبلیغات ایجاد شده است که ای find me job ن تبلیغات شامل ارسال پیامک، قرار دادن بنر در سایت و انواع دیگر می‌باشد.

найти работу

فهرست