فرم درخواست برگزاری ترم تابستانی

واحدهایی که درخواست راه اندازی سامانه آموزش مجازی در ترم تابستان 98993 را دارند. لطفا تصویر نامه درخواست ریاست واحد خود را در فرم ذیل بارگذاری نمایند.

Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست