معرفی اجمالی وادآزما
سامانه آزمون واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به نزديك شدن به ايام برگزاري امتحانات ترم تابستان سامانه آزمون واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی (وادآزما) براي واحدهاي متقاضي فعال خواهد شد براي استفاده از اين سامانه ميبايست مراحل زير انجام شود:
1- ارسال نامه درخواست راه اندازي سامانه وادآزما از طرف رياست واحد مربوطه به صورت ECE
2- ارسال اطلاعات كلاسها ، دانشجويان و اساتيد براي برگزاري طبق روال تعريف شده زير براي برگزاري آزمون الكترونيكي (براي واحدهايي كه ترم تابستان را نزد واحد الكترونيكي برگزار ميكنند يا فقط ميخواهند آزمون را در وادآزما برگزار كنند)

آزمون های زیر از طریق این سامانه قابل بر گزاری می باشند:
الف – آزمون شفاهي
ب- آزمون تستي و تشريحي
ج- آزمون به روش بارگذاری فایل

1- آزمون شفاهی
*لیست کد مشخصه های دروسی که قبلا در ترم تابستان برای واحد الکترونیکی ارسال نموده اید را جهت آزمون شفاهی، طبق دستورالعمل صادر شده در لینک زیر ارسال نمائید.
https://azad.iauec.ac.ir/orderexam
* کلاس مربوطه برای برگزاری آزمون شفاهی در دسترس قرار میگیرد و استاد و دانشجو طبق برنامه امتحانی و زمانبندی استاد میتوانند وارد کلاس شوند و طبق مصاحبه ای که بین استاد و دانشجو انجام میشود استاد ارزیابی خود را از دانشجو به عنوان نمره در نظر بگیرد.
* در این روش پشتیبانی دانشجویان و اساتید توسط پشتیبان واحدها انجام میپذیرد

2- آزمون تستی /تشریحی
*لیست کد مشخصه های دروس (ترم تابستان) را طبق دستورالعمل صادر شده در لینک زیر ارسال نمائید.
https://azad.iauec.ac.ir/orderexamtest
* دسترسي ساخت آزمون براي استاد فعال ميگردد
* استاد طبق فایل راهنما اقدام به ايجاد آزمون و ورود اطلاعات سوالات و گزینه های پاسخ و همچنین اعلام پاسخ صحیح(فقط در تستی) مینماید
* استاد یا ناظر آزمون واحد تنظیمات زمانی و نمره ای آزمون را طبق برنامه زمانبندی آزمونهای واحد مربوطه انجام میدهد
* دانشجویان درس مربوطه در زمان مربوطه به سامانه مراجعه و آزمون را برگزار میکنند.
* در صورت تشریحی بودن آزمون استاد آزمون را تصحیح مینماید.
* استاد نمرات درج شده در سامانه را از این سامانه به سامانه آموزشيار انتقال میدهد.
* در این روش آموزش اساتید بر عهده پشتیبانان واحد مربوطه طبق فایلهای راهنما انجام میپذیرد.

3- آزمون به روش بارگذاری فایل
*لیست کد مشخصه های دروسی که ميخواهيد آزمون به روش بارگذاري فايل برگزار شود را طبق دستورالعمل صادر شده در لینک زیر ارسال نمائید.
https://azad.iauec.ac.ir/orderexamfile
* دسترسي ساخت آزمون براي استاد فعال ميگردد در درس مربوطه.
* استاد طبق فایل راهنما اقدام به ورود اطلاعات سوالات مینمایند.
* استاد یا ناظر آزمون واحد تنظیمات زمانی و نمره ای آزمون را طبق برنامه زمانبندی آزمونهای واحد مربوطه انجام میدهد
* دانشجویان درس مربوطه در زمان مربوطه به سامانه مراجعه و آزمون را برگزار میکنند.
* دانشجو میتواند پاسخ را در همان صفحه پاسخ دهد و یا اینکه از پاسخنامه خود عکس بگیرد و در سامانه آزمون بارگذاری نماید.
* استاد آزمون را تصحیح مینماید.
* استاد نمرات درج شده در سامانه را از این سامانه به سامانه آموزشيار انتقال میدهد.
* در این روش آموزش اساتید بر عهده پشتیبانان واحد مربوطه طبق فایلهای راهنما انجام میپذیرد.

####
توجه داشته باشيد كه درج اطلاعات كلاسها و اساتيد و دانشجويان و همچنين كلاسبندي هاي دانشجويان در سامانه آموزشيار براي واحدهايي كه اين سامانه براي آنها فعال گرديده است مي بايست انجام پذيرد و ارسال اطلاعات فوق براي واحد الكترونيكي رافع اين مسئوليت نمي باشد.

فهرست