بله در بعضي از دوره ها كلاس ها بصورت حضوري هم برگزار مي شود.

Did this answer your question?

 
فهرست