خیر بعد از برگزاری آزمون، دسترسی به فایلهای ضبط شده قبلی امکان پذیر نیست.

Did this answer your question?

 
فهرست