استرداد وجه فقط در صورت وجود مشکل فنی سایت و یا به حد نصاب نرسیدن کلاس صورت خواهد پذیرفت.

Did this answer your question?

 
فهرست