حداقل نمره قبولي در تمامي سطوح 50 مي باشد.

Did this answer your question?

 
فهرست