بله، در هر دو كلاس آنلاين و حضوري در صورت غبيت، بيش از 3 جلسه از حضور در آزمون محروم خواهيد شد.

Did this answer your question?

 
فهرست