بصورت 18 جلسه 3 ساعته (مجموعا 54 ساعت)، در روزهاي زوج يا فرد هفته برگزار ميشود.

Did this answer your question?

 
فهرست