تراكنش شما ناموفق بوده و حداكثر طی مدت 72 ساعت به حساب شما واريز خواهد شد در غير اين صورت با بخش پشتيبانی بانک تماس گرفته و موضوع را پيگيری نماييد.

Did this answer your question?

 
فهرست