string(3) "133"

کارگاه درمان شناختی رفتاری

دپارتمان: دپارتمان مشاوره و روانشناسی | دسته‌بندی درس: دپارتمان مشاوره و روانشناسی

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 446 کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)

زمان برگزاری: روزهای شنبه و یکشنبه 11 و 12 تیر ماه، ساعت 9 الی 15

800,000 تومان ۰۱/۰۴/۱۱ زن / مرد
فهرست