string(2) "61"

کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- سطح دو

دپارتمان: ویژه EPT | دسته‌بندی درس: ویژه EPT

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 197 کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- حضوری

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه ساعت 19-16

85,100 تومان ۹۸/۱۱/۱۵ زن / مرد
ثبت‌نام 196 کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- آنلاین

زمان برگزاری: سه شنبه و چهارشنبه ساعت 19-16

65,100 تومان ۹۸/۱۱/۱۵ زن / مرد
فهرست