string(2) "60"

کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- سطح یک

دپارتمان: ویژه EPT | دسته‌بندی درس: ویژه EPT

گروه‌ها و برنامه زمان‌بندی 

ثبت نام شناسه عنوان توضیحات زمان بندی استاد قیمت شروع جنسیت
ثبت‌نام 195 کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- حضوری

زمان برگزاری: یکشنیه و دوشنبه ساعت 19-16

80,100 تومان ۹۸/۱۱/۱۳ زن / مرد
ثبت‌نام 194 کارگاه مرور و جمع بندی EPT ویژه- آنلاین

زمان برگزاری: یکشنبه و دوشنبه ساعت 19-16

60,100 تومان ۹۸/۱۱/۱۳ زن / مرد
فهرست