فرم دریافت درس‌های ناتمام

واحدهایی که بعضی از دروس ترم 98992 آنها ناتمام است و هنوز نیاز به برگزاری کلاس جبرانی دارند.
جهت ادامه کلاسهای جبرانی برای این دروس (به غیر از رشته های پزشکی) در سامانه آموزشی واحد الکترونیکی، بایستی مشخصات این دروس را در قسمت ذیل طبق فرم نمونه بارگذاری نمایند.
لطفا در بارگذاری این اطلاعات نکات زیر را مد نظر داشته باشید.
1- اطلاعات دروس صرفا بایستی توسط واحد دانشگاهی بارگذاری شوند و بارگذاری اطلاعاتی که توسط اساتید و دانشکده ها به صورت جداگانه انجام شده باشند، مورد پذیرش نیست.
2- در ارسال اطلاعات دروس طبق فرمت درخواستی و کامل بودن لیست دقت لازم مبذول گردد.
3- با توجه به اینکه این دروس قبلا برای واحد الکترونیکی ارسال شده اند و تدریس آنها ناتمام مانده است، دقت شود که دروس ارسالی در لیست دروسی باشد که قبلا برای واحد الکترونیکی ارسال شده است و از ارسال دروس جدید جدا خودداری شود.
4- سامانه برای برگزاری دروس ناتمام بارگذاری شده تا ۱۵ تیر ماه فعال می باشد و از ابتدای مرداد غیر فعال خواهد شد لذا توجه داشته باشید که برنامه درسی را به گونه ای برنامه ریزی نمائید که در این مدت بتوان جلسات جبرانی به تعداد مورد نیاز برگزار شود.
Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست