فرم برگزاری آزمون به روش بارگذاری فایل

 

*لیست کد مشخصه های دروسی که ميخواهيد آزمون به روش بارگذاري فايل برگزار شود را طبق دستورالعمل صادر شده در فرم زیر ارسال نمائید.
* دسترسي ساخت آزمون براي استاد فعال ميگردد در درس مربوطه.
* استاد طبق فایل راهنما اقدام به ورود اطلاعات سوالات مینمایند.
* استاد یا ناظر آزمون واحد تنظیمات زمانی و نمره ای آزمون را طبق برنامه زمانبندی آزمونهای واحد مربوطه انجام میدهد
* دانشجویان درس مربوطه در زمان مربوطه به سامانه مراجعه و آزمون را برگزار میکنند.
* دانشجو میتواند پاسخ را در همان صفحه پاسخ دهد و یا اینکه از پاسخنامه خود عکس بگیرد و در سامانه آزمون بارگذاری نماید.
* استاد آزمون را تصحیح مینماید.
* استاد نمرات درج شده در سامانه را از این سامانه به سامانه آموزشيار انتقال میدهد.
* در این روش آموزش اساتید بر عهده پشتیبانان واحد مربوطه طبق فایلهای راهنما انجام میپذیرد.

دانلود فایل اکسل نمونه

لطفا نامه ریاست واحد خود را در فرم ذیل آپلود نمایید.

Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست