فرم برگزاری آزمون تستی /تشریحی

 

*لیست کد مشخصه های دروس (ترم تابستان) را طبق دستورالعمل صادر شده  ارسال نمائید.
* دسترسي ساخت آزمون براي استاد فعال ميگردد
* استاد طبق فایل راهنما اقدام به ايجاد آزمون و ورود اطلاعات سوالات و گزینه های پاسخ و همچنین اعلام پاسخ صحیح(فقط در تستی) مینماید
* استاد یا ناظر آزمون واحد تنظیمات زمانی و نمره ای آزمون را طبق برنامه زمانبندی آزمونهای واحد مربوطه انجام میدهد
* دانشجویان درس مربوطه در زمان مربوطه به سامانه مراجعه و آزمون را برگزار میکنند.
* در صورت تشریحی بودن آزمون استاد آزمون را تصحیح مینماید.
* استاد نمرات درج شده در سامانه را از این سامانه به سامانه آموزشيار انتقال میدهد.
* در این روش آموزش اساتید بر عهده پشتیبانان واحد مربوطه طبق فایلهای راهنما انجام میپذیرد.

دانلود فایل اکسل نمونه

لطفا نامه ریاست واحد خود را در فرم ذیل آپلود نمایید.

Instagram
Telegram
LinkedIn
500px
فهرست